Tysk

På Køng Idrætsfriskole undervises der i Tysk i Mellem- og Storegruppen. 

I Mellemgruppen foregår undervisningen på niveaudelte hold, hvor der tages stor hensyn til 4. klassernes første møde med sproget. I Storegruppen undervises 7.-8. klasse på niveaudelte hold på tværs af gruppen, og 9. klasse undervises for sig. 

Tyskfaget tilrettelægges og evalueres efter undervisningsministeriets “Fælles mål".

Fagformål
Eleverne skal i faget tysk udvikle kompetencer til at forstå og udtrykke sig på tysk både mundtligt og skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog. Eleverne skal ligeledes udvikle deres sproglige bevidsthed om tysk sprog og om fremmedsprogsindlæring samt styrke deres kulturelle og interkulturelle forståelse gennem kulturmøder. 
Undervisningen skal skabe rammer for, at elevernes får lyst til at bruge sproget. Det kan fremmes gennem oplevelser, fordybelser og aktiv medvirken, samt at bruge sproget personligt og i samspil med andre. Herved skal eleverne få tillid til egne evner og lyst til at lære det tyske sprog og kulturer, som vil fremme deres videre udvikling.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Sprog udvikles i et menneskeligt fællesskab og er således udtryk for et lands eller en gruppes kultur. Gennem tyskundervisningen skal eleverne opnå mulighed for at kunne bruge tysk som kommunikationsmiddel i europæiske og internationale sammenhænge. Sproget er et redskab, som både kan give dem del i værdifulde kundskaber og oplevelser, samt muligheder for at udveksle tanker, holdninger, følelser osv. Derved bidrager tilegnelsen af sproget til elevernes personlige udvikling.
Når eleverne møder tysk i skolen, har de fra undervisningen i dansk og engelsk viden og erfaringer om sprog, sprogbrug og sprogtilegnelse. Derudover møder de fleste elever i deres dagligdag udenfor skolen fremmedsprog i et stadig stigende omfang. Undervisningen i tysk på Køng Idrætsfriskole bygger på disse forudsætninger. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er angivelser af undervisningens indhold, og de bør anvendes som pejlemærker både ved planlægningen og ved evalueringen af undervisningsforløb.

Kommunikative færdigheder 

 • Eleverne skal kunne
 • udtrykke sig mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog både i samtaler og i sammenhængende mundtlige fremstillinger.
 • udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog.
 • forstå og bearbejde forskellige typer af tekster ud fra forskellige formål. Teksterne kan være skrevne, digitale, billeder, film og lyd.
 • læse tekster, der kan opfylde forskellige kriteriere som for eksempel, Underholdning, oplevelser, spænding, relevant information.

Sprog og sprogbrug
Her skal eleverne arbejde med

 • at udtrykke sig med en udtale og intonation, der gør sproget klart og forståeligt.
 • det tyske sprogs opbygning og funktion, herunder ordforråd, udtale og grammatik.
 • sprogets forskellige virkemidler, herunder den betydning det har at udtrykke sig præcist, varieret og sammenhængende.
 • at anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk.
 • at anvende relevante lytte- og læsestrategier.
 • at anvende relevante kommunikative strategier i forbindelse med samtale og redegørelse.
 • at anvende grundlæggende sprogbrugs- og retstavningsregler, så kommunikationen lykkes. 
 • forskelle og ligheder mellem tysk og dansk samt i nogen grad mellem tysk og engelsk.

Sprogtilegnelse
Her skal eleverne udvikle deres forståelse af, hvordan de bedst tilegner sig tysk, derfor skal der arbejdes med:

 • at udnytte viden om ligheder mellem tysk og andre sprog.
 • at vælge strategier, der understøtter forståelsen af sproget og fremmer sprogudviklingen.
 • at anvende grammatiske oversigter, ordbøger og andre opslagsværker.
 • it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation og informationssøgning.
 • praktisk-musiske udtryksformer, herunder anvendelse af viden om skriveprocessens faser.
 • at udnytte de muligheder, der er for at anvende tysk i og udenfor skolen, heriblandt ved hjælp af internettet.  

Kultur- og samfundsforhold
Her skal eleverne arbejde med:

 • levevilkår, dagligliv, værdiforestillinger, normer, geografi og historie i tysksprogede lande.
 • forskelle og ligheder mellem tysksprogede kulturer og egen kultur.
 • at orientere sig om omverdenen gennem brug af tysk som internationalt kommunikationsmiddel, for derved at udvikle deres forståelse af andres kulturelle forudsætninger og måder at leve på.

 

Eksempler på årsplaner kan ses her: Mellemgruppen og Storegruppen