Evaluering

Undervisningsevaluering Køng Idrætsfriskole 2018_2019

 

Skolens evaluering skal leve op til gældende bestemmelser i lov om friskoler og private grundskoler:

Kapitel 1

Undervisning m.v.

” …§ 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. § 38, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

Stk. 2. Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen. …”

 

Plan og praksis for evaluering på Køng Idrætsfriskole

 

Løbende evaluering

I forbindelse med den daglige undervisning foretager lærere og elever løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen via dialog og samtale. Skolen bestemmer selv hvilke evalueringsformer, der vil være hensigtsmæssige i forhold til fag, undervisningens tilrettelæggelse, klassetrin mv. 

Som skriftlig evalueringsform benytter skolen i indeværende skoleår et fælles drev. Alle elever har deres personlige mappe på drev, hvor der uploades opgaver og afleveringer løbende og hvor lærerne har adgang og kommer med løbende tilbagemeldinger.

 

For elever, som modtager specialundervisning evalueres ligeledes løbende. Det kan være nødvendigt at afholde flere møder med forældre og andre parter for at følge udviklingen i specialundervisningen tæt.

Der udarbejdes handleplaner, som danner udgangspunkt for evalueringen.

 

Opfølgning og vurdering -underretning elever og forældre

To gange årligt gennemføres skolehjem-samtaler med alle forældre og elever, hvor de underrettes om den enkelte elevs skoleliv og faglige udbytte. 

I børnehaveklassen er én af samtalerne et ”hjemmebesøg”.

Derudover afholdes to forældremøder, hvor klassens lærere fortæller om klassens sociale liv og fagene. Her drøftes også pædagogiske områder alt efter forældre eller lærerønsker.

Der er endvidere løbende dialog med eleverne om deres læringsprogression og anerkendende guidning fremadrettet mod endnu bedre læring. Undervisningen tilrettes kontinuerligt for at give den enkelte elev bedst mulige forudsætninger for så vidt som muligt at nå optimal læring.

 

Hvis der er yderligere behov og ønske om at mødes for en mere omfattende evaluering af enkelte elever, har forældre altid mulighed for at få et møde med skolens ledelse og implicerede lærere.

 

Hver uge afholder lærergruppen pædagogisk møde, her behandles emner fra skolens daglige virke og undervisning. Emneuger, idrætsdage, fællesarrangementer og lign. evalueres løbende på disse pædagogiske møder. Der udarbejdes dagsorden og skrives referat til hvert møde.

 

Hver 14. dag holder lærere i hhv. Lillegruppe, Mellemgruppe og Storegruppe møde, hvor både undervisningen og elevernes faglige, sociale og personlige udvikling drøftes. Der udarbejdes dagsorden og skrives referat til hvert møde.

 

Evaluering af skolen samlede undervisning:

Hvert år gennemføres to pædagogiske dage med fokus på udvikling og evaluering af relevante emner fra skolens hverdag. Evaluering skal ses i sammenhæng både med de løbende evalueringer af elevernes udbytte af undervisningen og med kravet til skolerne om at give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

Lærer og ledelse udvælger på pædagogisk dag et eller flere indsatsområder med henblik på evaluering og beslutter sig for evalueringsform. 

 

Indsatsområde i skoleåret 2018/2019

På pædagogisk møde er følgende indsatsområde besluttet at evaluere i skoleåret 2018/2019: ”Skolens idrætsundervisning”

 

-Lærerne afgør hvilke evalueringsformer, der vil være hensigtsmæssige i forhold til fag, undervisningens tilrettelæggelse, klassetrin mv. 

-Evalueringen skal som minimum indeholde:  En vurdering af om undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen  

-En vurdering af om skolens undervisning lever op til indholdet i de undervisningsplaner, som skolen selv har udarbejdet.  

- Forslag til udvikling og forbedringer. 

-Lærerne mødes i de rette fagteams arbejder med evalueringen. De samlede evalueringer fremlægges på pædagogiske møder for det øvrige personale.

 

Evaluering af idrætsundervisningen: 

For os er idræt for alle. Det betyder, at vi vil legen, bevægelsen, kampen, dansen og alle de andre herlige aktiviteter, som idrætten byder på. Det er vigtigt, at idrætten giver børn lyst til at bruge kroppen. Idrættens mange kvaliteter og værdier skal blive synlige for børnene, så vi herigennem lærer at omgås hinanden, har sans for fairplay og en åbenhed for alt nyt og uventet, der møder os. Vi gør derfor  meget ud af at bevidstgøre begrebet “Idrætskultur” hos børnene. Hvordan bliver vi dygtige mod- og medspillere på banen, i klasselokalet, i livet? Og hvordan konkurrerer vi mest konstruktivt mod andre og med os selv?

Evalueringsformen har været mundtlig dialog, samt spørgeskema.

Vi har haft løbende dialog med elever om undervisningen, hvor både underviser og elev er bidragende for den gode time. Vi har evalueret efter hver time og efter hvert idrætsforløb for at styrke vores forståelse af krop, sind og sociale kompetencer. Eleverne har skulle vænne sig til, at de også i et kropsligt fag skulle være mundtlige. De har f.eks.skulle sætte ord på, hvilke aktiviteter der virker eller ikke virker, give forslag til ændringer. Ligeledes har de skulle formulere, hvad de i et givet forløb er blevet bedre til. Har jeg udviklet mig?

Undervisningsmiljøvurdering:

Der gennemføres årligt trivselsundersøgelser i klasserne samt hvert tredje år en samlet undersøgelse af elevernes vurdering af deres fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Indsæt den vi har!

Næste gang er med udgangen af 2019. Her vil vi benytte os af DCUMs (Dansk center for undervisningsmiljø) spørgeskemaundersøgelse til at kortlægge skolens undervisningsmiljø. 

Undersøgelsens resultat danner baggrund for vores videre arbejde med undervisningsmiljøet. Næste led i processen er at lave en handlingsplan og aftaler for opfølgning.
 

 

Test og prøver

Køng Idrætsfriskole afholder folkeskolens afgangsprøver.

 

Ved afslutningen af skoleforløbet på Køng Idrætsfriskole får eleverne ud over deres afgangskarakter en udtalelse om deres faglige standpunkt, sociale kompetencer og personlige ressourcer.

 

I fagene dansk og matematik foretager vi diagnostiske prøver.

 

Vi beskriver ikke børns udvikling i tal, men vi accepterer, at karakterer er en del af det omgivende samfunds officielle eksamensprogram og giver derfor først karakterer i 9. klasse efter retningslinjerne.

 

Tilsyn

Skolens tilsynsførende aflægger på skolens generalforsamling mundtlige beretning fra tilsynsbesøg, hvor der er overværet undervisning rundt om i klasserne og der drøftes ligeledes pædagogiske emner med lærere og ledelse. Beretningen offentliggøres i skriftlig form på skolens hjemmeside.