Engelsk

På Køng Idrætsfriskole undervises der i Engelsk i alle grupper. Lillegruppen starter i 2. klasse med engelskundervisningen. 

Engelskfaget tilrettelægges og evalueres efter undervisningsministeriets “Fælles mål".

Formål for faget

Fagligt formål:
Eleverne skal i faget Engelsk udvikle sproglige, tekstmæssige og interkulturelle kompetencer, så de kan anvende engelsk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. Eleverne skal udvikle deres nysgerrighed og bevidsthed om engelsk sprog.

Dannelsesmæssige formål:
Eleverne skal ved at anvende varierede arbejdsmetoder, IT og medier, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter opnå oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal eleverne bevare lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling. Eleverne skal arbejde med emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så de kan blive fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. Herigennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellige kulturelle baggrunde og forberede sig til et liv i et globalt samfund. 

Almen og fagdidaktiske principper:
Skolens værdier skal gerne kunne udtrykkes i faget. Da alle former for leg forudsætter nærvær og animerer til deltagelse i det fællesskab, man er en del af, tilstræbes det, at der integreres legende og/eller spil-lignende elementer, hvor det er muligt/relevant.
Elevernes motivation for at deltage i og bidrage til mundtlige aktiviteter hænger sammen med tryghed. I engelskundervisningen er det derfor et afgørende mål, at undervisningen ledes sådan, at evt. fejl og forkerte udtalemåder af samtlige elever opfattes og accepteres som en naturlig del af det at øve sig på sproget.

Engelskundervisningen på Køng Idrætsfriskole følger derudover overordnet set følgende principper:
 

Lillegruppen

I begynderundervisningen lægges der vægt på musisk-kreative aktiviteter ligesom eleverne bruger hele kroppen til indlæring af sproget. 
Udgangspunktet er fælles aktiviteter.
Via sange, rim og remser og sproglege lægges der vægt på, at eleverne imiterer kommunikative strukturer om nære, hverdagslige emner. Herved opnås der fortrolighed ed sprogets tone og de mest almindelige forekommende ord og vendinger. 

Mellemgruppen (niveaudeling)
I Mellemgruppen lægges der forsat vægt på musisk-kreative aktiviteter, om end boglige og skriftlige aktiviteter styrkes. 
Engelsk benyttes som undervisningssprog i højere grad end hidtil. Undervisningen organiseres således, at den enkelte elev i videst muligt omfang ud fra sit individuelle niveau aktiverer det sprog, eleven aktuelt evner at anvende.
Det tilstræbes at styrke elevernes arbejds- og samarbejdsvaner.
Undervisningen skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at anvende viden om dagligdagsliv, egen kultur og kultur i engelsktalende lande. Samt at de kan anvende engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel i og uden for skolen.

Storegruppen (delvis niveaudeling)
I Storegruppen arbejdes der mere målrettet med den enkelte elevs udtale. Eleverne gøres opmærksomme på, at der er forskellige engelsktalende sprogområder. Der arbejdes med tilegnelse af hensigtsmæssige kommunikative strategier, såsom at benytte omskrivninger hvor ordforrådet ikke slår til. Der tilstræbes, at eleverne formår at anvende viden om centrale grammatiske områder både mundtligt og skriftligt, herunder at identificere og rette fejl i egne og andres tekster. Grammatikundervisningen integreres så vidt muligt i de øvrige undervisningsaktiviteter. Selvom en stadig stigende grad af korrekthed og nøjagtighed tilstræbes, lægges der vægt på udvikling ag elevernes generelle kommunikative kompetencer.

Elevernes nysgerrighed over for kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande styrkes bl.a. ved, at

  • Eleverne præsenteres for mange og nuancerede måder at lever på.
  • Elevernes viden om ungdomskultur og kendskab til eksempler på kultur- og samfundsforhold udbygges gennem arbejde med medier og skønlitteratur.
  • Arbejdet med at finde forskelle og ligheder mellem fremmed og egen kultur er centralt og inddrages med udgangspunkt i varierede, aldersrelevante tekster.
  • Arbejdet med musiktekster, blade film og internettet giver anledning til diskussioner om personlige holdninger, egne og fremmede værdier og forskelle og ligheder.